miércoles, 24 de febrero de 2010

L'alteració biològica de les dificultats de la lectura depèn de la cultura

M'agradaria comentar un aspecte que he trobat per la web, i que he trobat molt interessant, i penso que a vosaltres també us sorprendrà. En aquesta fotografia hi podem veure la imatge divertida d'un cervell. A vegades les coses divertides ens atreuen més l'atenció i ens fan aprendre de forma més significativa els missatges o la informació que se'ns presenta.

Diverses investigadors fetes per l'Institut Nacional de Salut Mental del EEUU han constat que les alteracions cerebrals en un dilèxic xinès no són les mateixes que les que presenta un dislèxic occidental. El desordre en nens de parla xinesa és a més de diferent, una afectació més complicada i severa.

Sí és veritat que aquesta dos hemisferis s'encarreguen cadascun de tasques diferents, però sempre de forma coordinada, comunicant-se entre ells i interactuant.

hemisferi esquerre: s'encarrega del càlcul, del llenguatge, de la producció verbal, del raonament lògic. Vindria a ser com la part formal.

hemisferi dret: s'encarrega de la creació artística, del llenguatge no verbal i de l'orientació espacial. vindria a ser com la part hippie.
Les àrees del cervell emprades per aprendre a llegir del xinès són diferents en comparació amb els llenguates alfabètics que nosaltres aprenem. Doncs és així, i real, el fet de què les altreracions cerebrals d'una persona dislèxica xina no són iguals que les alteracions cerebrals d'una persona dislèxica occidental (inglesa, espanyola,...).
Fins ara es defensava que la dislèxia, deguda a una causa genètica i no relacionada amb la intel·ligència, tenia un origen comú per a totes les persones. Fins el moment l'alteració s'havia detectat a l'àrea de l'hemisferi cerebral esquerre denominat temporoparietal. Val a dir que només ho havien constatat en individua occidentals, l'idioma dels quals està basat en un mateix alfavet. Estudis recents demostren que l'alteració en els dislèxics xinesos es troba en una altra àrea. Es troba situada a la zona mediofrontal esquerra del cervell (i no a la regió temporoparietal esquerra). Diversos estudis fents mitjançant ressonància magnètica ho demostren.

Sistema d'escriptura occidental: bàsicament fonològic.
  1. es reconeixen les lletres.

  2. les lletres es traslladen a sons.

  3. els sons es traslladen a significats.

Sistema d'escriptura xinès: basat en pictogrames. Representació de pensaments complexos i objectes. Reproducció de formes gràfiques a significats.

1. es reconeix el significat d'un pictograma a la vegada que se li assigna un so
La dislexia en:

- persona xinesa: desordre visoespacial + desordre fonològic.

- persona occidental: desordre fonològic.
D'aquesta manera es pot veure clarament els nens occidentals tenen dificultats per detectar o manipular l'estructura dels so dels llenguatge oral, és a dir, tenen problemes per traduir els sons de la parla en lletres (dificultat fonològica) . Els nens xinesos tenen afectada la zona encarregada de coordinar les formes, els sons i els significats, és a dir, a més d'un desordre fonològic, presenten també un desordre visoespacial. Aixì doncs, ens trobem amb una dislèxia que es presenta de manera diferent en funció de l'idioma, i en consequència es presenta en zones diferents afectades. i així es constata que:

L'ALTERACIÓ BIOLÒGICA DE LES DIFICULTATS DE LA LECTURA DEPÈN DE LA CULTURA.

BIBLIOGRAFIA:

No hay comentarios:

Publicar un comentario